Tìm hiểu web, blog

WordPress.com   (Tùy chỉnh trang web của tôi)

WordPress.com chủ đề của bạn là phải đối mặt với công chúng của trang web của bạn. Đó là thiết kế mà mọi người sẽ thấy khi xem bài viết và các trang web của bạn.

Chúng tôi có hơn 130 chủ đề tuyệt vời cho bạn để lựa chọn(  130 awesome themes  ). Để tìm ra chủ đề đó là hoàn hảo cho bạn, người đứng đầu để trưng bày Theme (   Theme Showcase  ), nơi bạn có thể sắp xếp theo màu sắc, định dạng và thông số kỹ thuật khác.

Để thay đổi chủ đề của bạn, đầu để xuất hiện → Chủ đề trong Bảng điều khiển trang web của bạn.

liên quan
Thêm một miền
tạo nội dung
Tìm một cài đặt
Bắt đầu
Bắt giao thông trang web khác
Quản lý Bình luận
Quản lý Hồ sơ của tôi
Related

Thêm một liên lạc cá nhân

WordPress.com chủ đề đi kèm với rất nhiều lựa chọn tùy biến. Nhiều chủ đề cho phép bạn thiết lập một hình ảnh tiêu đề tùy chỉnh ( custom header image ), tùy chỉnh nền, và nhiều hơn nữa. Chủ đề → xuất hiệntrong Bảng điều khiển của bạn để xem các tùy chọn tùy biến chủ đề của bạn.

Widget cho phép bạn thêm nội dung sidebars trang web của bạn. Bạn có thể bao gồm một dòng tweets từ Twitter( tweets from Twitter  ), một danh sách (list of recent comments  ) các ý kiến ​​gần đây, một số bức ảnh gần đây từ Flickr( recent photos from Flickr   ),và các công cụ gọn gàng khác (other neat stuff.  ).

Menu tùy chỉnh (Custom menus ) cho phép bạn tùy biến trình đơn điều hướng trang web của bạn bằng cáchthay đổi thứ tự các trang và tạo sub-menu.

Thực hiện chủ đề của bạn duy nhất cho bạn

Bạn muốn thay đổi các phông chữ trên trang web của bạn? Việc nâng cấp thiết kế Tuỳ chỉnh ( Custom Design upgrade   ) là tương thích với tất cả các chủ đề WordPress.com.

Nếu bạn đã quen thuộc với CSS ( CSS  ), bạn cũng có thể sử dụng tùy chỉnh thiết kế để chuyển đổimàu sắc và cách bố trí của trang web của bạn.

Để tìm hiểu thêm về cá nhân xuất hiện trang web của bạn, hãy kiểm tra hướng dẫn về Bắt Customized (  Getting Customized. ) Tìm hiểu WordPress.com.

Add a Domain

Pretend http://example.wordpress.com/ is your site’s current URL. Have you ever wanted to remove the .wordpress.com part of your site’s address (example.wordpress.com) and replace it with a custom domain (example.com)? You can do exactly that using one of our domain upgrades.

Http://example.wordpress.com/ giả vờ là URL trang web của bạn. Đã bao giờ bạn muốn loạibỏ wordpress.com một phần của địa chỉ trang web của bạn (example.wordpress.com) và thay thế nó bằng một tên miền tùy chỉnh (example.com)? Bạn có thể làm chính xác điều đó bằngcách sử dụng một trong nâng cấp miền của chúng tôi.

I Already Have a Domain (Tôi đã có một tên miền)

You can point a domain you already own to your WordPress.com by following this three-step domain mapping guide.

Bạn có thể chỉ một tên miền bạn đã sở hữu WordPress.com của bạn bằng cách làm theohướng dẫn này ba bước lập bản đồ miền.

You can also map a subdomain of a domain that you already own if you’d rather do that. Domain Mapping costs $12.00 per domain per year.

Bạn cũng có thể bản đồ một tên miền phụ của một tên miền mà bạn đã sở hữu nếu bạn muốnlàm điều đó. Domain Lập bản đồ chi phí $ 12,00 cho mỗi miền mỗi năm.

↑ Table of Contents ↑

I Want to Get a Domain (Tôi để có được một tên miền)

If you don’t have a domain yet but you want one, you’ve come to the right place. You can register a shiny new domain with (or without if you prefer) the privacy option.

Domain Registration is a paid upgrade that costs $17.00 per domain, per blog, per year. The optional private WHOIS upgrade is an additional $8.00 per domain per year.

Nếu bạn không có một tên miền nhưng bạn muốn một, bạn đã đến đúng nơi. Bạn có thể đăngký một tên miền mới sáng bóng (có hoặc không có nếu bạn thích) các tùy chọn riêng tư.
Đăng ký tên miền là một nâng cấp thanh toán chi phí $ 17,00 mỗi miền, mỗi blog, mỗi năm.Các tùy chọn nâng cấp WHOIS tin là thêm $ 8.00 cho mỗi miền mỗi năm.

Create Content (tạo nội dung)

Ready to start sharing your ideas with the world? Publishing great-looking content is a breeze.

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chia sẻ ý tưởng của bạn với thế giới? Xuất bản nội dung tuyệt vời, là một khoe.

Posts versus pages (Bài viết so với các trang)

While publishing posts is the primary way to share content on your site, you can also add additional pages to make it look and feel more like a traditional website. Learn more about the difference between posts and pages here.

Trong khi bài viết xuất bản là cách chủ yếu để chia sẻ nội dung trên trang web của bạn, bạncũng có thể thêm các trang bổ sung để làm cho nó trông và cảm thấy giống như một trang webtruyền thống. Tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa các bài viết và các trang ở đây.

To create a new post head to Posts → Add New in your site’s Dashboard.Creating a page is just as easy. You just head to Pages → Add New in the Dashboard.

Để tạo ra một đầu bài viết mới Bài viết → Add New vào trang web của bạnDashboard.Creating một trang chỉ là dễ dàng. Bạn chỉ cần đi Các trang → Add New Bảng điều khiển.

Adding images and video (Thêm hình ảnh và video)

You can add galleriesslideshows, and individual images to posts and pages. If you’d like to upload videos to your site, we offer the VideoPress upgrade. You can also easily embed videos from services like YouTube and Vimeo.

Bạn có thể thêm các phòng trưng bày, trình chiếu, và hình ảnh cá nhân cho các bài viết và các trang. Nếu bạn muốn tải lên video vào trang web của bạn, chúng tôi cung cấp các nâng cấpVideoPress. Bạn cũng có thể dễ dàng nhúng video từ các dịch vụ như YouTube và Vimeo.

Each new WordPress.com site comes with 3GB of free storage for files and images. If you need additional storage space, or you’d like to upload audio to your site, there are multiple space upgrades to choose from.

Mỗi trang web mới WordPress.com đi kèm với 3GB dung lượng miễn phí cho các tập tin và hình ảnh. Nếu bạn cần thêm không gian lưu trữ, hoặc bạn muốn tải lên âm thanh vào trang web của bạn, có nhiều nâng cấp không gian để lựa chọn.

More tips (Những mẹo nhỏ)

You can also use one of our many mobile appsPress This, or a desktop blogging app to really post from anywhere. We also have some tips if you’re writing poetry or bringing in content from Microsoft Word.

Bạn cũng có thể sử dụng một trong nhiều ứng dụng điện thoại di động của chúng tôi, báo chínày, hoặc viết blog máy tính để bàn ứng dụng để thực sự gửi từ bất cứ nơi nào. Chúng tôi cũng có một số lời khuyên nếu bạn đang viết thơ, mang nội dung từ Microsoft Word.

Find a Setting (Tìm một cài đặt)

Tất cả các loại bánh kẹo có thể được tìm thấy trong các phần hai cuối cùng của phía dưới bên trái của bảng điều khiển của bạn. Chúng tôi đã liệt kê một số trong những nhiệm vụ hữu ích nhất dưới đây.
Adding Plugins & Uploading Themes (Thêm Plugins & Themes Tải lên)
Adding plugins and uploading themes are features unique to self-hosted installations of the WordPress.org software. We don’t allow them here at WordPress.com for security reasons.
Did you know we already have over 100 themes on WordPress.com for you to choose from? There’s a very good chance that one of theme will fit you perfectly. To check out all of our themes, head over to the Theme Showcase.
Thêm Plugins & Themes Tải lênThêm plugin và tải lên các chủ đề là các tính năng độc đáo tự lưu trữ trên máy chủ cài đặt các phần mềm WordPress.org. Chúng tôi không cho phép họ ở đây tại WordPress.com vì lý do an ninh.Bạn có biết chúng tôi đã có hơn 100 chủ đề trên WordPress.com cho bạn lựa chọn? Có mộtcơ hội rất tốt rằng một trong những chủ đề phù hợp với bạn một cách hoàn hảo. Để kiểm tra tất cả các chủ đề của chúng tôi, người đứng đầu để trưng bày Theme.
Changing your title & tagline (Thay đổi tiêu đề và khẩu hiệu của bạn)
You can change your site’s title or the “Just another WordPress.com site” tagline in the top two fields of Settings → General in your dashboar
Thay đổi tiêu đề và khẩu hiệu của bạnBạn có thể thay đổi tiêu đề trang web của bạn hoặc “Chỉ cần một trang web khácWordPress.com” khẩu hiệu trong hai lĩnh vực hàng đầu của Cài đặt → Tổng dashboar của bạn
Importing or Exporting Content (Nhập khẩu, xuất khẩu nội dung)
We strongly believe that your data is yours. You can import content from a variety of services via the Tools > Import section of your dashboard. You can also export your content out of WordPress.com via the Tools → Export section.
Chúng tôi tin tưởng rằng dữ liệu của bạn là của bạn. Bạn nhập nội dung từ một loạt các dịch vụ qua phần Import> của bảng điều khiển của bạn. Bạn cũng có thể xuất khẩu nội dung củaWordPress.com thông qua xuất khẩu phần Tools →.
Privacy Settings
Your site’s privacy is easily adjustable via the Settings → Privacy section of the dashboard. By default, a site is public to the world. That can be changed to fully private (access controlled entirely by you) or to an intermediate setting which allows all human readers but asks search engines to not index your site.
Riêng tư của trang web của bạn dễ dàng điều chỉnh thông qua Cài đặt → Bảo mật phần của bảng điều khiển. Theo mặc định, một trang web là công khai với thế giới. Điều đó có thể được thay đổi hoàn toàn tư nhân (truy cập kiểm soát hoàn toàn của bạn) hoặc một thiết lập trung gian cho phép tất cả bạn đọc của con người nhưng yêu cầu các công cụ tìm kiếm không chỉ mục trang web của bạn.
Adding Users
The easiest way to add someone to your site is to simply ask them to signup for a WordPress.com account and then provide you the email address that they used. You can then add them to your site by entering that email address in the Users section of your dashboard. Be sure to set up the correct role for their account!
Using a static front page
By default the front page is where all your blog posts will appear. This can easily be changed to a static front page if you prefer a more traditional website feel.
Thêm Người dùngCách dễ nhất để thêm một người nào đó trang web của bạn là chỉ đơn giản là yêu cầu họđăng ký một tài khoản WordPress.com và sau đó cung cấp cho bạn địa chỉ email mà họ đã sử dụng. Sau đó, bạn có thể thêm chúng vào trang web của bạn bằng cách nhập địa chỉ emailtrong phần Người sử dụng bảng điều khiển của bạn. Hãy chắc chắn để thiết lập vai trò chính xác cho tài khoản của họ!↑ Bảng Nội dung ↑
Sử dụng một trang trước tĩnhTheo mặc định, các trang phía trước là nơi mà tất cả các bài đăng trên blog của bạn sẽ xuất hiện. Điều này có thể dễ dàng được thay đổi để một trang trước tĩnh nếu bạn muốn có mộtcảm giác trang web truyền thống hơn.Get Started(Bắt đầu)Welcome to WordPress.com! This page will help you get set up with a free site. You’ll be able to take advantage of all of our great features and we’ll handle all of the security and updates for you.

WordPress.com Trang này sẽ giúp bạn có được thiết lập với một trang web miễn phí. Bạn sẽ có thể tận dụng lợi thế của tất cả các tính năng tuyệt vời của chúng tôi và chúng tôi sẽ xử lý tất cả các an ninh và cập nhật cho bạn.

Tôi đặt ở bên phải?

WordPress.com lets you set up a free site with tons of features but it’s not for everyone. If you want to run adsor install custom plugins and custom themes you’ll want to use a self-hosted installation of WordPress. Check out some more details about how WordPress.com and self-hosted installations of WordPress differ.

WordPress.com cho phép bạn thiết lập một trang web miễn phí với tấn các tính năng nhưng nókhông phải dành cho tất cả mọi người. Nếu bạn muốn chạy quảng cáo hoặc cài đặt phần bổ trợ tùy chỉnh và chủ đề tùy chỉnh, bạn sẽ muốn sử dụng một cài đặt tự lưu trữ trên máy chủ của WordPress. Kiểm tra một số chi tiết thêm về cách WordPress.com và tự lưu trữ trên máy chủcài đặt WordPress khác.

Signing up and the basics (Đăng ký và những điều cơ bản)

To get started with an account just head over to our sign up page and register. You’ll need to choose a username and blog name that is not already use.

Để bắt đầu với một tài khoản chỉ cần đi qua dấu hiệu của chúng tôi lên trang và đăng ký. Bạn sẽ cần phải chọn một tên tên người dùng và blog mà không được sử dụng.

Once you sign up you can head into your site’s Dashboard. You’ll likely want to change the default “Just Another WordPress.com Site” tagline and possibly your new site’s title. If you’re looking to set up your site as a website we have some details that will help you get started.

You can also take a look at the privacy options for your site to make sure you have it set up how you want. Now that you’ve set up the basics of your site you can get blogging!

Một khi bạn đăng ký bạn có thể đầu vào Bảng điều khiển trang web của bạn. Bạn có thể sẽ muốn thay đổi mặc định “Chỉ Một trang web WordPress.com” khẩu hiệu và có thể là tiêu đề trang web mới của bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm để thiết lập trang web của bạn như là một trang web, chúng tôi có một số chi tiết sẽ giúp bạn bắt đầu.

Bạn cũng có thể xem xét các tùy chọn về tính bảo mật thông tin cho trang web của bạn để chắc chắn rằng bạn đã thiết lập cách bạn muốn. Bây giờ mà bạn đã thiết lập những điều cơ bảncủa trang web của bạn, bạn có thể nhận được viết blog!

Getting More Site Traffic  (Bắt giao thông trang web khác)

Want more traffic? Here are some tips for attracting more visitors to your site:

Bạn muốn lưu lượng truy cập nhiều hơn? Dưới đây là một số mẹo để thu hút nhiều khách truy cập vào trang web của bạn:

Publicize! (Công bố công khai!)

Tell people on Facebook, Twitter, and other social networks about your new post. You can do this using WordPress.com’s Publicize feature, which will automatically tell your Facebook friends and Twitter followers as soon as you publish a new post.

Nói với mọi người trên Facebook, Twitter và các mạng xã hội khác về bài mới của bạn. Bạncó thể làm điều này bằng cách sử dụng WordPress.com “Công bố công khai tính năng này,mà sẽ tự động nói với bạn bè của bạn Facebook và Twitter theo ngay sau khi bạn xuất bảnmột bài viết mới.

Read and comment on other blogs (Đọc và bình luận trên các blog khác)

Check out Freshly Pressed and our Global Tags to find people who share your interests. Then subscribe to their blog and get to know them a bit. When you see an article that interests you, click through to their site and leave a comment with your thoughts.

Kiểm tra tươi ép và Download toàn cầu của chúng tôi để tìm thấy những người có chung sở thích của bạn. Sau đó đăng ký vào blog của họ và nhận được để hiểu biết nó một chút. Khi bạnthấy một bài viết mà bạn quan tâm, thông qua trang web của họ và để lại một bình luận với những suy nghĩ của bạn.

Blog often  (Blog thường)

Blogs that have more frequent and regular posting schedules tend to develop an audience more quickly. If you need inspiration, check out The Daily Post.

Blogs có lịch trình đăng tải thường xuyên hơn và thường xuyên có xu hướng để phát triển mộtkhán giả nhanh hơn. Nếu bạn cần cảm hứng, kiểm tra bài viết hàng ngày.

Link to other blogs  (Liên kết đến các blog khác)

Other folks love getting links just like you. Remember, blogging is all about people. When you link to another blogger or blog entry, that blog’s owner will often find your blog through their stats.

Folks khác tình yêu liên kết giống như bạn. Hãy nhớ rằng, viết blog là tất cả về con người. Khibạn liên kết đến một mục blogger hoặc blog, đó là blog của chủ sở hữu thường sẽ tìm thấy blog của bạn thông qua các số liệu thống kê của họ.

Make it easy for visitors to subscribe  (Làm cho nó dễ dàng cho khách truy cập để đăng ký)

Adding the Blog Subscriptions Widget to your sidebar allows your readers sign up to receive email notifications for each post you publish.

Thêm Blog Subscriptions Widget để sidebar của bạn cho phép độc giả của bạn đăng ký đểnhận được thông báo qua email cho mỗi bài viết bạn xuất bản.

Use appropriate tags  (Sử dụng thẻ thích hợp)

Attach appropriate categories and tags to your entries and people may find your blog through those. Be careful not to use too many tags though — between 5 and 10 tags and/or categories is a good number. Beyond 10, your post actually becomes less likely to be featured in the WordPress.com tag listings.

Đính kèm các loại và các thẻ thích hợp với mục của bạn và mọi người có thể tìm thấy blog của bạn thông qua những người. Hãy cẩn thận không sử dụng quá nhiều mặc dù giữa 5 và 10 thẻ và / hoặc các loại là một con số tốt. Ngoài 10, bài viết của bạn thực sự trở nên ít có khả năng được giới thiệu trong danh sách các tag WordPress.com.

Make your content visible to search engines-  Thực hiện nội dung của bạn hiển thị cho công cụ tìm kiếm

If you want your post to be indexed by search engines such as Google and Bing, you should make sure your site’s privacy settings are set to “I would like my site to be visible to everyone”.

Nếu bạn muốn bài viết của bạn được lập chỉ mục công cụ tìm kiếm như Google và Bing, bạn nên chắc chắn cài đặt bảo mật của trang web của bạn được thiết lập để “Tôi muốn trang web của tôi để được nhìn thấy cho tất cả mọi người”.

Pay for traffic to your site – Trả tiền cho lưu lượng truy cập đến trang web của bạn.

Web applications like StumbleUpon can bring visitors to your posts with rates starting at $.05 per visit. If you’ve just published a great post and you really want some feedback from visitors, this can be a good way to get the ball rolling.

Các ứng dụng Web như StumbleUpon có thể mang lại cho khách truy cập vào bài viết của bạnvới mức giá bắt đầu từ 0,05 $ cho một lần. Nếu bạn đã vừa công bố một bài viết tuyệt vời và bạn thực sự muốn có một số thông tin phản hồi từ khách truy cập, điều này có thể là một cáchtốt để có được quả bóng lăn.

Bug your real-life friends – Bug thực tế cuộc sống bạn bè của bạn

Encourage friends and family to read your blog: send them reminder emails when you update and talk to them about it when you meet in person. Better still, encourage them to sign up for updates using the Blog Subscriptions Widget. Often having a really small audience of people you care about is better than having a million visitors and not knowing any of them.

Khuyến khích bạn bè và gia đình để đọc blog của bạn: gửi email nhắc nhở khi bạn cập nhật vànói chuyện với họ về điều đó khi bạn gặp trong người. Vẫn còn tốt hơn, khuyến khích họ đăng ký cho các cập nhật bằng cách sử dụng Blog Subscriptions Widget.Thông thường có một lượng khán giả thực sự của người bạn quan tâm là tốt hơn so với có một triệu du khách vàkhông biết bất kỳ người trong số họ.

Relax, it takes time – Thư giãn, nó cần có thời gian

Even if you do all of the above religiously, you probably won’t develop a huge following overnight. Like anything worth doing, building a sizable audience takes time. Many of the bloggers you admire have probably been at it for at least a year. Stick with it, and don’t get discouraged by a slow start — everyone starts slow.

Ngay cả khi bạn làm tất cả những điều trên tôn giáo, bạn có thể sẽ không phát triển một sau đây rất lớn qua đêm. Giống như bất cứ điều gì đáng làm, xây dựng một lượng khán giả khá lớn cần có thời gian.Nhiều người trong số các blogger mà bạn ngưỡng mộ có thể được nó cho ít nhất một năm. Gắn bó với nó, và không được nản lòng bởi một khởi đầu chậm chạp – tất cả mọi người bắt đầu chậm chạp.

Size doesn’t matter – Kích thước không quan trọng

Finally, remember that it’s not the size of your audience, it’s how much you care about them and they care about you.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng nó không phải là kích thước của đối tượng của bạn, nó có bao nhiêu bạn quan tâm đến họ và họ quan tâm tới bạn.

Manage Comments – Quản lý Bình luận

Comments are a great way to interact with your visitors. You can get feedback on your content, discover people with similar interests, and build a community for your site.

Bình luận là một cách tuyệt vời để tương tác với khách truy cập của bạn. Bạn có thể nhậnđược thông tin phản hồi về nội dung của bạn, khám phá ra những người có quyền lợi tương tự, và xây dựng một cộng đồng cho trang web của bạn.

Enable/Disable –

Do you want visitors to discuss your awesome posts? Maybe you don’t want any discussion at all? The choice is yours. You can enable or disable comments site-wide in your site’s Settings → Discussion page.

Bạn có muốn người thăm để thảo luận về bài viết tuyệt vời của bạn? Có thể bạn không muốnbất kỳ cuộc thảo luận ở tất cả? Sự lựa chọn là của bạn. Bạn có thể kích hoạt hoặc vô hiệu hóacác ý kiến ​​rộng rãi trong trang web Cài đặt trang web của bạn → trang Thảo luận.

If you only want to enable or disable comments on a particular post or page,here are some details on how to do that.

Nếu bạn chỉ muốn kích hoạt hoặc vô hiệu hóa các ý kiến ​​về một bài viết cụ thể hoặc trang, đây là một số chi tiết về việc làm thế nào để làm điều đó.

Viewing & Editing-Xem & chỉnh sửa

Want to view all the comments made on your site? Head to to the Comments tab in your site’s Dashboard. You can easily control all aspects of the comments on your site from this page.

Muốn xem tất cả các ý kiến ​​trên trang web của bạn? Đi đến tab Comments trong Bảng điều khiển trang web của bạn. Bạn có thể dễ dàng kiểm soát tất cả các khía cạnh của các ý kiến ​​trên trang web của bạn từ trang này.

My Comments – ý kiến ​​của tôi

You can track all of the comments you’ve made across WordPress.com in one central place via the My Comments page at the top left of your dashboard.

Bạn có thể theo dõi tất cả các bạn đã thực hiện trên WordPress.com trong một địa điểm trung tâm thông qua trang Bình luận của tôi ở bên trái trên cùng của bảng điều khiển của bạn.

Facebook/Twitter Comments

Every WordPress.com site automatically provides easy commenting for your readers with a WordPress.com, Facebook, or Twitter account. Your readers can choose the login they wish to use when commenting. It’s as simple as that.

Mỗi trang web WordPress.com tự động cung cấp dễ dàng cho ý kiến ​​độc giả của bạn với mộtWordPress.com, Facebook, hoặc tài khoản Twitter. Độc giả của bạn có thể lựa chọn đăng nhập mà họ muốn sử dụng khi cho ý kiến​​. Nó đơn giản như vậy.

More Comment Goodness – Xem thêm Bình luận Thiện

You can display a recent comments widget to show off the latest comments on your site. Did you know that you don’t even have to log in to WordPress.com to reply to comments? You can use the comment reply by email feature.

Bạn có thể hiển thị một widget ý kiến ​​gần đây cho thấy các ý kiến ​​mới nhất trên trang web của bạn. Bạn có biết rằng bạn thậm chí không có để đăng nhập vào WordPress.com để trả lời choý kiến​​? Bạn có thể sử dụng trả lời bình luận bởi tính năng email.

 

Manage My Profile – Quản lý Hồ sơ của tôi

Gravatar profiles power WordPress.com accounts. If you have a WordPress.com account, you have a Gravatar profile. It can be managed either from within your WordPress.com Dashboard at Users → My Profile or over at Gravatar.

Gravatar cấu quyền lực WordPress.com tài khoản. Nếu bạn có một tài khoản WordPress.com,bạn có một hồ sơ Gravatar. Nó có thể được quản lý từ bên trong Bảng điều khiểnWordPress.com của bạn vào người dùng → Hồ sơ của tôi trở lên tại Gravatar.

 

 

 

The information you enter in your profile will also be a part of what people see when they hover over your Gravatar in comments. It’s a cool way to show off key parts of your profile.

Các thông tin mà bạn nhập vào trong hồ sơ của bạn cũng sẽ là một phần của những gì mọi người nhìn thấy khi họ di chuột qua Gravatar của bạn trong ý kiến. Đó là một cách mát mẻ đểhiển thị các bộ phận quan trọng của hồ sơ của bạn.

Passwords – Mật khẩu

If you forget your password, fear not. That tricky situation can be remedied via a password reset.

Nếu bạn quên mật khẩu của bạn, sợ hãi. Đó là tình hình khó khăn có thể được khắc phục thông qua một thiết lập lại mật khẩu.

Privacy – Bảo mật

The information you put within Gravatar is public. Leave your profile empty (or remove) anything you do not wish to share.

Thông tin bạn đưa trong Gravatar là công khai. Để lại hồ sơ của bạn rỗng (hoặc loại bỏ) bấtcứ điều gì bạn không muốn chia sẻ.

Dịch giả: Google

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: